Zasady zgłoszeń

Chłopiec i dziewczynka w meksykańskich strojach regionalnych tańczą na scenie
31. edycja Festiwalu ŚWIĘTO DZIECI GÓR planowana jest w dniach 21-27 lipca 2024 roku. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem wydarzenia.

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1. ŚWIĘTO DZIECI GÓR w Nowym Sączu jest miejscem wspólnej zabawy, w czasie której dzieci mają szansę zapoznania się z bogactwem kultury i tradycji ludowej różnych stron świata, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do odmienności kulturowych, religijnych i obyczajowych różnych narodów. Festiwal jest jednocześnie miejscem współpracy i wymiany doświadczeń kierowników artystycznych i choreografów prowadzących dziecięce zespoły folklorystyczne, okazją do zapoznania się z różnymi sposobami patrzenia na folklor dziecięcy i metodami jego przedstawiania na scenie.

2. W Festiwalu biorą udział dziecięce zespoły folklorystyczne, pochodzące z regionów górskich. Dopuszcza się możliwość gościnnego udziału zespołów z innych regionów – są one pełnoprawnymi uczestnikami Festiwalu.

3. Wiek uczestników powinien zamykać się w granicach 7-14 lat.

Limit ten nie obowiązuje członków kapel.

4. Podstawowym założeniem programowym ŚWIĘTA DZIECI GÓR jest zasada, że każdy zespół polski ma swojego partnera – zespół zagraniczny, z którym wspólnie występuje na wszystkich estradach
i uczestniczy w zajęciach poza koncertowych.

5. Festiwal nie ma charakteru konkursowego.

6. W czasie Festiwalu zespoły prezentują kulturę własnego regionu – w formie autentycznej / tradycyjnej – poprzez taniec, śpiew, gry i zabawy dziecięce. Program, prezentowany podczas koncertów, powinien być dostosowany do wieku i możliwości interpretacyjnych dziecka.

7. W Festiwalu nie mogą uczestniczyć zespoły posługujące się muzyką mechaniczną – wyklucza się playback i instrumenty elektroniczne!

8. Program Festiwalu obejmuje m.in. następujące wydarzenia*:
 • 21 lipca (niedziela), godz. 15.00 – msza św. festiwalowa, godz. 16.30 – korowód festiwalowy ulicami miasta Nowego Sącza, godz. 17.00 – uroczystość otwarcia Festiwalu oraz koncert inauguracyjny w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu (do 5 min. prezentacji każdego zespołu)
 • 22-26 lipca (poniedziałek-piątek) – DNI NARODOWE poszczególnych zespołów: godz. 11.00 – prezentacja na scenie plenerowej w Rynku (do 15 min.), godz. 18.00 – koncert główny w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu (do 30 min.)
 • 22-26 lipca (poniedziałek-piątek) – zapowiedź – krótka prezentacja w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu zespołu mającego swój dzień narodowy w dniu następnym (do 12 min.)
 • koncerty w innych miastach i uzdrowiskach regionu (do 30 min.)
 • imprezy towarzyszące (wspólne warsztaty, spotkania, ogniska, imprezy sportowe, wycieczki – zapewniające uczestnikom możliwość wypoczynku i zabawy, a jednocześnie stwarzające okazję poznania pięknego regionu i zabytków południowej Polski)
 • 27 lipca (sobota), godz. 17.00 – koncert finałowy według scenariusza reżysera koncertów
*Organizator zastrzega, że harmonogram godzinowy może ulec zmianie.

9. DZIEŃ NARODOWY.
Dla każdej pary zespołów przewidziany jest jeden dzień w Nowym Sączu, tzw. „dzień narodowy”, w którym zespoły prezentują swoje programy główne, a jednocześnie stają się „gospodarzami Festiwalu”. Celem DNIA NARODOWEGO jest szeroka prezentacja przez zespół kultury własnego regionu, kraju. Służyć temu mają również działania pozasceniczne, których charakter w dużej mierze zależy od inicjatywy i pomysłów zespołów. Organizatorzy zapewniają wszelką pomoc w ich realizacji. Propozycje działań pozascenicznych w ramach DNIA NARODOWEGO zespół opisuje w formularzu zgłoszenia online.

Program DNIA NARODOWEGO obejmuje:
 • przedpołudniowe prezentacje pary zespołów na estradzie przed Ratuszem w Nowym Sączu i na ulicach miasta (do 15 min.),
 • kiermasz sztuki ludowej, rzemiosła artystycznego i w miarę możliwości – potraw regionalnych, obejmujący produkty charakterystyczne dla kraju i regionu, z jakiego pochodzi zespół. Kiermasz odbywa się na przygotowanych przez organizatorów stoiskach,
 • wieczorny koncert główny w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu (czas koncertu każdego zespołu nie powinien przekraczać 30 min.), zakończony wspólną zabawą z udziałem publiczności, zainicjowaną przez zespoły.
10. Dyrektor Festiwalu w uzgodnieniu z PS CIOFF® powołuje Międzynarodową Radę Artystyczną, która podczas spotkań z kierownikami zespołów dokonuje omówienia programu prezentowanego na scenie podczas DNIA NARODOWEGO.

11. Kierownictwo każdego zespołu przygotuje i nauczy dzieci z zespołu partnerskiego dwóch – łatwych technicznie – charakterystycznych tańców z własnego regionu. Tańce te będą wykonane – między innymi – na koncercie finałowym Festiwalu.

II. ORGANIZACJA

1. Zespoły kwaterowane są w internatach.
Organizatorzy pokrywają w całości koszt zakwaterowania i wyżywienia zespołów w czasie trwania Festiwalu.

2. Łączna liczba członków każdego zespołu (wraz z muzykami, opiekunami, osobami towarzyszącymi oraz kierowcami autokarów) nie może przekraczać 35 osób. Udział każdej dodatkowej osoby należy uzgodnić z Organizatorem.

3. Organizatorzy zapewniają stałą opiekę pilota grupy, przedstawiciela Organizatora. Zespołom zagranicznym dodatkowo zapewniony zostanie tłumacz.

4.  Transport zespołów:
 • zespoły polskie
  • Zespoły powinny przyjechać własnymi autokarami. W związku z organizacją podczas tygodnia festiwalowego koncertów w różnych miejscowościach regionu, a także imprez towarzyszących, autokar musi być przez cały okres do dyspozycji zespołu.
  • Wszystkim zespołom polskim Organizator zapewnia zwrot kosztów w postaci bonów paliwowych do wykorzystania podczas realizacji programu Festiwalu – od momentu przyjazdu do Nowego Sącza. W rozliczeniach obowiązuje przelicznik: 30 litrów oleju napędowego na 100 km.
  • Organizator nie ponosi kosztów awarii i napraw technicznych autokarów.
 • zespoły zagraniczne
  • Zespołom przyjeżdżającym własnym środkiem transportu Organizator zapewnia zwrot kosztów w postaci bonów paliwowych do wykorzystania podczas realizacji programu Festiwalu – od momentu przyjazdu do Nowego Sącza. W rozliczeniach obowiązuje przelicznik: 30 litrów oleju napędowego na 100 km.
  • Organizator nie ponosi ewentualnych kosztów związanych z przekroczeniem polskiej granicy i nie pokrywa kosztów awarii i napraw technicznych autokarów.
  • Zespołom przyjeżdżającym do Polski liniami lotniczymi, Organizator zapewnia autokar na czas trwania Festiwalu i pokrywa jego koszty.
5.  Termin przyjazdu oraz wyjazdu zespołów – zarówno polskich jak i zagranicznych – do i z Nowego Sącza, powinien być tak zaplanowany, aby zespół mógł uczestniczyć w uroczystościach otwarcia Festiwalu (21 lipca od godzin porannych) oraz w koncercie finałowym (27 lipca w godzinach wieczornych). Sugerujemy pobyt od 20 lipca, godz. 16.00 do 28 lipca, godz. 10.00.

6. Nie przewiduje się dodatkowej rekompensaty finansowej za pobyt na Festiwalu.

7. Podczas Festiwalu zespoły są do dyspozycji organizatorów i zobowiązane są do udziału we wszystkich koncertach i innych wydarzeniach festiwalowych wyszczególnionych w programie ŚWIĘTA DZIECI GÓR. Szczegółowy program pobytu zespoły otrzymają po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej i pisemnym zaproszeniu na Festiwal.

8. Organizator zastrzega sobie prawo rejestrowania, filmowania i fotografowania Festiwalu, w tym występów uczestników, działań pozascenicznych i retransmitowania ich przez telewizję, radio oraz media elektroniczne bez honorariów i tantiem na rzecz zespołów (lub wynikających z prawa autorskiego).

9. Kierownicy zespołów i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się dzieci podczas Festiwalu oraz za wszelkie ewentualne szkody materialne powstałe w pomieszczeniach pozostających do dyspozycji zespołu.

10. Kierownicy zespołów zobowiązani są do ubezpieczenia członków zespołów w swoim kraju na wypadek chorób i nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy nie pokrywają kosztów ewentualnego leczenia szpitalnego. Członkom zespołów z Unii Europejskiej zaleca się wyrobienie EKUZ. 

11. Zespoły, wobec których wymagana jest zgoda na wjazd do Polski, obowiązek wizowy muszą spełnić najpóźniej do 31 maja 2024. Niespełnienie tego warunku spowoduje rezygnację Organizatora z zaproszenia zespołu do uczestnictwa w Festiwalu.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

ZESPOŁY POLSKIE

1. Organizator Festiwalu powołuje Komisję Kwalifikacyjną, która wybiera zespoły polskie spośród rekomendowanych przez jurorów Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdroju.
 • W wyjątkowym wypadku niepełnego kompletu zespołów polskich (5 grup), Komisja Kwalifikacyjna może dokonać uzupełnienia o zespoły nie będące uczestnikami Festiwalu w Rabce-Zdroju.
 • Programy artystyczne zespołów rekomendowanych na ŚWIĘTO DZIECI GÓR zostaną dodatkowo poddane konsultacji – odbiór przez Komisję Kwalifikacyjną na żywo w siedzibie zespołu.
 • Zespoły zobowiązane są do wypełnienia do dnia 31 marca 2024 FORMULARZA ZGŁOSZENIA ONLINE znajdującego się pod adresem: swietodziecigor.pl/formularz-polska wraz z załączeniem wyszczególnionych w formularzu materiałów:
  • informacji o zespole (jego historia, repertuar, dotychczasowe osiągnięcia)
  • informacji o regionie z jakiego zespół pochodzi, ze szczególnym uwzględnieniem kultury ludowej
  • 4-6 zdjęć zespołu o jakości pozwalającej na wykorzystanie ich do publikacji wydawniczych (minimalna rozdzielczość: 10 cm przy 300 dpi, rozmiar nie mniejszy niż 800 KB), przynajmniej jedno zdjęcie powinno być fotografią grupową
  • oraz po konsultacji programu przez Komisję Kwalifikacyjną – ostateczny scenariusz programu, który będzie prezentowany podczas ŚWIĘTA DZIECI GÓR.
 • Organizatorzy nie ponoszą kosztów mogących wynikać z praw autorskich do ww. materiałów.
 • Zespół zobowiązuje się dostarczyć do biura organizacyjnego Festiwalu imienną listę wszystkich członków zespołu najpóźniej do dnia 20 czerwca 2024.

ZESPOŁY ZAGRANICZNE

1. Organizator Festiwalu powołuje Komisję Kwalifikacyjną, która wybiera zespoły zagraniczne na podstawie nadesłanych do biura organizacyjnego materiałów tekstowych i audiowizualnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu ŚWIĘTO DZIECI GÓR jest do dnia 31 stycznia 2024 zgłoszenie zespołu poprzez dokładne uzupełnienie w języku angielskim lub polskim FORMULARZA ZGŁOSZENIA ONLINE znajdującego się pod adresem: swietodziecigor.pl/formularz-zagranica wraz z załączeniem wyszczególnionych w formularzu materiałów.

3. Formularz zgłoszenia musi zawierać takie materiały, na podstawie których będzie można stwierdzić, że zespół odpowiada założeniom regulaminowym i programowym ŚWIĘTA DZIECI GÓR:
 • nagranie audiowizualne z programem, który będzie prezentowany na Festiwalu. Dodatkowo w nagraniach uwidoczniona musi być kapela (zespół instrumentalny akompaniujący), w taki sposób, aby wyraźnie widoczne były instrumenty i grający na nich muzycy. Nagranie zespołu powinno być aktualne, maksimum dwa lata wstecz
 • tytułu i opisu programu, który będzie prezentowany podczas ŚWIĘTA DZIECI GÓR
  PROGRAM: organizatorzy wymagają, aby na program zespołu nie składały się suity taneczne prezentowane bez kontekstu kulturowego. Program powinien pokazywać taniec i śpiew jako efekt zachowań obyczajowych dostosowanych do wieku dziecięcego (gier i zabaw). Zawarty kontekst kulturowy powinien odzwierciedlać tytuł programu
 • informacje o zespole (jego historia, repertuar, dotychczasowe osiągnięcia) oraz informacje o regionie z jakiego pochodzi zespół, ze szczególnym uwzględnieniem kultury ludowej
 • 4-6 zdjęć zespołu o jakości pozwalającej na wykorzystanie ich do publikacji wydawniczych (minimalna rozdzielczość: 10 cm przy 300 dpi, rozmiar nie mniejszy niż 800 KB). Przynajmniej jedno zdjęcie powinno być fotografią grupową
 • organizatorzy nie ponoszą kosztów mogących wynikać z praw autorskich do ww. materiałów.
4. Na podstawie nadesłanych materiałów powołana przez Organizatora Komisja Kwalifikacyjna dokona oceny programów i kwalifikacji zespołów (minimum 5 grup) do udziału w Festiwalu kierując się następującymi kryteriami:
 • poprawnością złożonej aplikacji,
 • wysokim poziomem merytoryczno-artystycznym,
 • posiadaniem programu artystycznego z kategorii A – autentycznej, gdzie taniec i muzyka wywodzą się z dziecięcych gier i zabaw i są zgodne z tradycyjną obyczajowością,
 • zespół reprezentuje kraj lub region, który dotychczas nie brał udziału w Festiwalu lub był prezentowany na Festiwalu w odległym czasie,
 • różnorodnością regionów etnograficznych ostatecznie zakwalifikowanych zespołów.
W wyjątkowym wypadku niepełnego kompletu zespołów spełniających ww. kryteria, Komisja Kwalifikacyjna może dokonać ustępstw od założonych powyżej priorytetów kwalifikacji.

5. O zakwalifikowaniu na Festiwal zespoły zostaną powiadomione najpóźniej do 28 lutego 2024.

6. Potwierdzeniem udziału w Festiwalu jest pisemne oficjalne zaproszenie podpisane przez Dyrektora Festiwalu. Załącznikiem do pisemnego oficjalnego zaproszenia jest imienna lista członków zespołu. Zespół powinien dostarczyć listę drogą e-mailową na adres sdg@mcksokol.pl najpóźniej do 14 dni, od daty w której otrzymał informacje o zakwalifikowaniu się na Festiwal.

UWAGA!

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Festiwalu, jak również zmiany regulaminu lub warunków jego realizacji w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzenia lub okoliczności zewnętrznych o charakterze wyjątkowym lub nieprzewidywalnym, uniemożliwiające realizację Festiwalu w całości lub w części.

2. Organizator i uczestnicy Festiwalu zobowiązują się, że w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych, w szczególności spowodowanych przez działanie tzw. Siły Wyższej, w skutek których nastąpi brak możliwości organizacji Festiwalu lub przyjazdu, pobytu zespołu w Polsce – nie nastąpią żadne roszczenia finansowe (w szczególności takie jak zwrot kosztów podróży, rekompensata za poczynione działania organizacyjne).

3. Uczestnicy zobowiązują się do stosowania wszelkich procedur i przepisów bezpieczeństwa aktualnych w czasie realizacji Festiwalu, o których będą informowani w toku bieżących działań organizacyjnych.

4. W sytuacjach nagłych, nieprzewidzianych ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Festiwalu.

5. Wszelkie kwestie sporne, a nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Do pobrania