Akredytacje

Kilka osób zebranych w kręgu, część z nich trzyma mikrofony i ma na uszach słuchawki, część się przygląda, jeden mężczyzna mówi do mikrofonu
Informacje dla dziennikarzy, fotografów oraz ekip filmowych chcących otrzymać akredytację medialną.

Regulamin przyznawania akredytacji medialnych

Niniejszy Regulamin, dotyczy zasad przyznawania akredytacji medialnych, uprawniających do wzięcia udziału, w zakresie i na zasadach określonych poniżej, w 30. Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR (zwanym dalej „Festiwalem”), organizowanym przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (zwanym dalej „Organizatorem”), który odbędzie się w dniach 23-29 lipca 2023 roku w Nowym Sączu.
 1. Akredytacje medialne na Festiwal udzielane są wyłącznie aktywnym zawodowo i publikującym na bieżąco dziennikarzom.
 2. Akredytacje upoważniają do bezpłatnego wstępu na wybrane lub wszystkie koncerty w ramach Festiwalu.
 3. W ramach akredytacji dziennikarze otrzymują od Organizatora identyfikator uprawniający do wejścia na wybrane lub wszystkie koncerty w ramach Festiwalu oraz pakiet materiałów prasowych.
 4. Akredytacja nie uprawnia do wstępu na scenę oraz schody na nią prowadzące podczas koncertów na Rynku oraz w Amfiteatrze. 
 5. W celu otrzymania akredytacji dziennikarz, fotograf lub redakcja jest zobligowana do wypełnienia formularza akredytacyjnego dostępnego na stronie Festiwalu w zakładce „Edycja 2023 / Dla mediów / Akredytacje”.
 6. Formularz aktywny będzie od 4 do 28 lipca 2023 roku. Po tym terminie formularz będzie niedostępny i nie będzie już możliwości wnioskowania o akredytację imienną.
 7. Decyzję o przyznaniu akredytacji lub odmowie jej przyznania - na podstawie wypełnionego formularza akredytacyjnego - podejmuje Organizator.
 8. Decyzja o przyznaniu akredytacji lub odmowie jej przyznania zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu akredytacyjnym.
 9. Każda redakcja może ubiegać się o maksymalnie dwie akredytacje. W wyjątkowych przypadkach Organizator może udzielić większej liczby akredytacji jednej redakcji.
 10. Akredytacja jest wystawiana na konkretną osobę wskazaną we wniosku.
 11. Organizator nie gwarantuje możliwości fotografowania/filmowania na każdym koncercie.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku o akredytację bez podawania przyczyny.
 13. Akredytowany dziennikarz, fotograf lub redakcja zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania opublikowanych materiałów na temat Festiwalu Organizatorowi w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty publikacji i wyraża zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie w celach promocyjnych Festiwalu oraz działalności Organizatora.
 14. Osoba akredytowana, drogą mailową, otrzymywać będzie od MCK SOKÓŁ informacje związane z 30. Międzynarodowym Festiwalem Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR.