REGULAMIN UCZESTNICTWA W PRZEMARSZU

Regulamin określa zasady uczestnictwa w korowodzie festiwalowym 30. Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR, który odbędzie się w dniu 23 lipca 2023 roku.
 1. Regulamin dotyczy przemarszu pod nazwą „Korowód Festiwalowy 30. Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR, który odbędzie się w dniu 23 lipca 2023 roku.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biorących udział  w przemarszu, którzy są zobowiązani do jego przestrzegania.
 3. Organizatorem przemarszu jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7340019427, zwany dalej Organizatorem, który odpowiada za jego przygotowanie i realizację.
 4. Organizator ustala program i przebieg przemarszu. Program ten stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 5. W przemarszu mogą brać udział uczestnicy Festiwalu wchodzący w skład grup wymienionych w programie (zespoły dziecięce wraz z Opiekunami) lub inne osoby i podmioty, jednak tylko za zgodą Organizatora.
 6. W przemarszu przewidywany jest udział około 800 uczestników.
 7. Każdy uczestnik przemarszu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów o bezpieczeństwie ludzi i mienia oraz zasad ruchu drogowego określonego w Kodeksie Drogowym.
 8. Każdy uczestnik bierze udział w przemarszu w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i zgodnie z programem.
 9. Uczestnik przemarszu zobowiązuje się stosować do poleceń Organizatora, osób przez niego upoważnionych oraz służb porządkowych.
 10. W przypadku postępowania niezgodnego z poleceniami Organizatora, uczestnik może być niedopuszczony do udziału w przemarszu.
 11. W przemarszu obowiązuje zakaz udziału osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Bezpieczeństwo na trasie przemarszu zapewniają służby porządkowe, zaś w miejscu skrzyżowań ulic służby Ruchu Drogowego, Policji, Straży Miejskiej
 13. Przemarsz formuje się od godz. 16:15 na płycie Rynku w Nowym Sączu.
 14. Dokładne miejsce i czas zbiórki uczestników przemarszu określa Organizator.
 15. Uczestnicy przemarszu zobowiązani są do punktualnego stawienia się w wyznaczonym miejscu zbiórki.
 16. Uformowana zgodnie z programem kolumna wyrusza o godzinie 16:30 i przemieszcza się zgodnie z planowaną trasą przemarszu.
 17. Regulamin przemarszu, plan, trasę, miejsce jego rozwiązania oraz czas trwania określa organizator i podaje ją do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej mcksokol.pl, swietodziecigor.pl, a także na informatorach w formie drukowanej na płycie rynku w Nowym Sączu, i placu przy Miejskim Amfiteatrze (ul. Ogrodowa 19, 33-300 Nowy Sącz).
 18. Zakończenie przemarszu nastąpi przed Miejskim Amfiteatrem  (ul. Ogrodowa 19, 33-300 Nowy Sącz) o godzinie 17:00
 19. Podczas przemarszu zabrania się jego uczestnikom samowolnego podejmowania działań mogących mieć wpływ na jego bezpieczeństwo.
 20. Zabrania się samowolnego spowalniania i zatrzymywania przemarszu.
 21. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się właściwe przepisy porządkowe.