REGULAMIN IMPREZY, TERENU I OBIEKTU

Regulamin określa zasady uczestnictwa w 30. Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR, który odbędzie się w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu przy ul. Ogrodowej w dniach 23 – 29 lipca 2023 roku.
 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: "Regulaminem") został opracowany na podstawie przepisów „Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych” z dnia 20 marca 2009 r. art. 25 ust. 1 pkt 2, oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Organizatorem imprezy masowej jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Długosza 3, wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK-8/99, (zwanym dalej: "Organizatorem").
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas trwania Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie.
 5. Wstęp na Teren Imprezy odbywającej się w dniach 23-29 lipca 2023 jest płatny. Koncerty płatne będą biletowane, aby wejść do amfiteatru uczestnicy imprezy masowej muszą mieć założoną na nadgarstku specjalną kolorową opaskę którą otrzymują w momencie zakupu biletu.
 6. Wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową.
 7. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na teren Imprezy oraz przebywania na niej osobom:
  • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  • posiadającym broń lub inne przedmioty, substancje lub materiały niebezpieczne,
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy, zasłaniające twarz,
 8. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych Organizatora.
 9. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa.
 10. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest powodowanie hałasu, używanie sprzętu nagłaśniającego, zaśmiecanie terenu, niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy, itp.
 11. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych,
  • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • napojów alkoholowych,
  • środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 12. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
 13. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań.
 14. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  • sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 11 Regulaminu,
  • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 15. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z terenu imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 16. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w przebiegu Imprezy lub odwołania imprezy z uzasadnionych powodów, np. siła wyższa.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło.
 19. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora imprezy oraz wywieszony jest w oznakowanych punktach informacyjnych imprezy masowej.
 20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.